Co robimy?

Szkolenia z zakresu BHP i PPOŻ

Szkolenia wstępne

Nowozatrudnione osoby nim zostaną dopuszczone do pracy przez pracodawcę muszą przejść szkolenie wstępne BHP – instruktaż ogólny oraz jeśli wymagany, instruktaż stanowiskowy.
Instruktaż ogólny przeprowadzany jest, albo przez pracodawcę, który posiada odpowiednią wiedzę, albo zlecany firmie zewnętrznej – pracownik przychodzi na 3 godziny lekcyjne szkolenia.
Instruktaż stanowiskowy przeprowadzany jest przez bezpośredniego kierownika nowozatrudnionej osoby i odbywa się na stanowisku pracy pracownika.

Szkolenia okresowe

Każdy pracodawca powinien zapewnić swoim pracownikom bezpieczne i higieniczne warunki wykonywania pracy. Co więcej, kodeks pracy zobowiązuje pracodawców do przeprowadzania szkoleń dla pracowników w zakresie bhp – zarówno przed rozpoczęciem pracy jak i w trakcie zatrudnienia.

Dokumentacja BHP w firmie

Obowiązkowa dokumentacja

Prowadzenie dokumentacji BHP w firmie jest czynnością obowiązkową. Potwierdza ona dokonanie w zakładzie niezbędnych zadań służby BHP, które mają na celu podniesienie bezpieczeństwa w pracy.

Instrukcje BHP

Obowiązek zapoznania przez każdego pracownika w firmie. Instrukcje muszą być umieszczone w miejscu ogólnodostępnym.

Pracownik jest obowiązany potwierdzić na piśmie zapoznanie się z przepisami oraz zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy.

Ocena Ryzyka Zawodowego

Ocena ryzyka zawodowego polega na systematycznym badaniu wszystkich aspektów pracy, które jest przeprowadzane w celu stwierdzenia, jakie zagrożenia w środowisku pracy mogą być powodem urazu lub pogorszenia się stanu zdrowia pracownika i czy zagrożenia te można wyeliminować, a jeżeli nie – jakie działania należy podjąć w celu ograniczenia ryzyka zawodowego związanego z tymi zagrożeniami.

Prawidłowo przeprowadzona ocena ryzyka zawodowego powinna zapobiegać szkodliwym skutkom zagrożeń występujących w środowisku pracy.

Ochrona PPOŻ

Szkolenie PPOŻ

Każdy nowo zatrudniony pracownik musi odbyć kurs ppoż. w terminie nie dłuższym niż 6 miesięcy od chwili zatrudnienia.

Dokumentacja PPOŻ

Na bezpieczeństwo pożarowe w budynku ogromny wpływ ma prawidłowo opracowana dokumentacja z zakresu ochrony przeciwpożarowej

Pierwsza Pomoc

Szkolenia pracowników

Zgodnie z Kodeksem Pracy, każdy pracodawca, dyrektor placówki oświatowej jest zobowiązany do zapewnienia środków niezbędnych do udzielenia pierwszej pomocy w nagłych wypadkach, wyznaczyć pracowników do udzielenia pomocy przedmedycznej..