Apteczki w zakładzie pracy

Wyposażenie apteczki

Apteczki w zakładzie pracy pełnią istotną rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa pracownikom. Warto zatem zadbać, żeby wyposażenie takich punktów pierwszej pomocy było jak najbogatsze. Najlepiej skonsultować to z lekarzem medycyny pracy.

Podstawowa apteczka zakładowa pierwszej pomocy może zawierać tylko środki opatrunkowe i sprzęt ratunkowy. Powinny się w niej znaleźć m.in. opaski dziane, opaski elastyczne, plastry z opatrunkiem i bez, chusty trójkątne, opatrunki jałowe. Zestaw pierwszej pomocy powinien być wyposażony w rękawiczki jednorazowe, nożyczki z tępymi końcówkami, maski lub ustniki niezbędne do przeprowadzenia sztucznego oddychania metodą usta-usta itp.

Pracownicy służby BHP często borykają się z zadaniem oszacowania liczby apteczek w zakładzie. Mają świadomość, że są to środki niezbędne w sytuacjach kryzysowych, ale jednocześnie nie chcą popadać w przesadę. Przepisy nie regulują ile powinna wynosić minimalna odległość do najbliższej apteczki. Trzeba to ustalić zawsze indywidualnie, ponieważ każdy zakład jest inny. Zasady lokalizacji apteczek powinny zostać zawarte w wewnątrzzakładowej procedurze (instrukcji, zarządzeniu itp.), która opisuje system pierwszej pomocy w firmie.

Określając liczbę apteczek, należy także uwzględnić odległość do apteczki z każdego miejsca pracy. Osobą odpowiedzialną za obsługę apteczek w zakładzie pracy na każdej zmianie jest wyznaczony pracownik, przeszkolony w udzielaniu pierwszej pomocy.

Apteczki w zakładzie pracy powinny zostać umieszczone w miejscach ogólnodostępnych, tak aby w prosty i szybki sposób ich użyć w sytuacji wystąpienia zdarzenia wypadkowego.

Apteczki w zakładzie pracy Read More »

Żurawie wieżowe-nowe przepisy 2019!

Operator żurawia wieżowego to praca w szczególnie trudnych warunkach. Jego praca głównie opiera się na pracy na wysokości w zmiennych warunkach atmosferycznych, dodatkowo w wymuszonej pozycji ciała, hałasie często narażony na wibracje i niekorzystne czynniki środowiska pracy. Wszystko to sprawia, że operator żurawia wieżowego zmaga się ze znacznymi obciążeniami fizycznymi i psychicznymi.

Oczekiwania operatorów wobec udoskonalenia regulacji przepisów dbających o ich zdrowie i bezpieczeństwo były duże i w końcu znalazły odzwierciedlenie w rozporządzeniu które weszło w życie z dniem 26.02.2019r. Jest to rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z 22.10.2018r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy obsłudze żurawi wieżowych i szybko montujących.

W rozporządzeniu jasno określono jakie warunki musi spełniać osoba zatrudniona na stanowisku operatora żurawia, sygnalisty i hakowego:

 • wymóg ukończenia 18 lat
 • obowiązek posiadania aktualnego orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do wykonywania pracy na wymienionych stanowisk wydane przez lekarza medycyny pracy sprawującego profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pracownikami.
 • kandydat na operatora żurawia ma obowiązek posiadania zaświadczenia kwalifikacyjnego do obsługi żurawi uzyskanego na podstawie przepisów dotyczących trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych

Rozporządzenie rozdziela również funkcję operatora żurawia, sygnalisty hakowego na różne osoby.

Ponadto na pracodawcy ciąży obowiązek:

 • opracowania instrukcji bezpieczeństwa prac transportowych
 • opracowania procedury ewakuacji operatora żurawia z kabiny żurawia
 • zapoznania operatora żurawia, sygnalisty i hakowego z opracowaną instrukcją bezpieczeństwa prac transportowych oraz przez operatora żurawia z procedurą ewakuacji z kabiny żurawia
 • zapewnienie dla każdego żurawia książki dyżurów i prowadzenia jej przez operatora.

Nowe przepisy regulujące wyposażenie kabiny żurawia (przepisy zaczną obowiązywać od dnia 16.05.2019 r.)

Obowiązek wyposażenia kabiny żurawia w:

 • urządzenie umożliwiające odczytanie wartości temperatury w kabinie
 • urządzenie umożliwiające odczytanie prędkości wiatru na wysokości wysięgnika żurawia
 • urządzenie komunikacyjne umożliwiające operatorowi łączność z sygnalistą
 • odpowiednie oświetlenie na terenie pracy żurawia
 • sygnalizator dźwiękowy przeznaczony do ostrzegania przed zagrożeniami związanymi z przemieszczaniem ładunku
 • oświetlenie terenu pracy żurawia
 • zapewnienie łączności pomiędzy operatorem żurawia a sygnalistą
 • stosowanie przez sygnalistę i hakowego widocznych elementów odzieży lub wyposażenia pozwalających na odróżnienie tych osób od pozostałych pracowników
 • powinność montażu dźwigu (windy) lub zapewnienia innej drogi ułatwiającej dotarcie do stanowiska pracy przy żurawiach o wysokości powyżej 80 m. Zamiast dźwigu dopuszcza się w tym przypadku zastosowanie pomostu łączącego budynek z żurawiem, usytuowanego na wysokości co najmniej 80 m.

Zasadniczą kwestią określoną w nowym rozporządzeniu są czynności zabronione podczas obsługi żurawia, są to:

 • obsługa żurawia nie posiadającego ważnej decyzji zezwalającej na jego eksploatację
 • obsługę niesprawnego żurawia
 • obsługę żurawia związaną z pracami wielkowymiarowymi przy wietrze o prędkości w porywach powyżej 10 m/s, a w przypadku innych pracy przy wietrze o prędkości w porywach powyżej 15 m/s, chyba że producent określił w dokumentacji technicznej inne dopuszczalne wartości prędkości wiatru lub jego porywów
 • obsługę żurawia w warunkach atmosferycznych ograniczających widoczność, o zmroku lub w nocy bez dostatecznego oświetlenia zasięgu pracy żurawia
 • obsługę żurawia, jeżeli minimalna temperatura w kabinie żurawia jest niższa niż 18 stopni Celsjusza, a maksymalna nie wyższa niż 28 stopni Celsjusza
 • obsługę żurawia podczas wyładowań atmosferycznych
 • obsługę żurawia, jeżeli natężenie poziomu hałasu w kabinie żurawia przekracza 80 dB
 • pozostawienie po zakończonej pracy zawieszonych na haku żurawia ładunków, zawiesi i innego osprzętu
 • Czynności operatora żurawia wykonywane od czasy wejścia na żuraw do czasu zejścia z żurawia nie mogą być dłuższe niż 8 h/ dobę.

Rozporządzenie niewątpliwie przyczyni się do zapewnienia bezpiecznych warunków pracy oraz ułatwi egzekwowanie wymagań przez organy zajmujące się kontrolą i nadzorem w tym zakresie.

Żurawie wieżowe-nowe przepisy 2019! Read More »

SZKOLENIA BHP ON-LINE!

Już są! Nowa możliwość z zakresu szkoleń okresowych. Od teraz możesz przeszkolić siebie jako pracodawcę, oraz pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych lub administracyjno-biurowych on-line.

Szkolenia w formie e-learningu to szybko rozwijająca się gałąź w wielu dziedzinach w tym…w BHP. Taka forma to przede wszystkim wygoda i komfort. To Ty decydujesz kiedy zaczynasz i kiedy kończysz szkolenie. Po otrzymaniu wszystkich materiałów i zaznajomieniu się z nimi zostaje już tylko małe sprawdzenie wiedzy i ..gotowe! Pozostaje już tylko wysyłka pięknego zaświadczenia o ukończeniu szkolenia okresowego. Szybko, sprawnie i bez ustalania dat na spotkania. To Ty ustalasz je sam.

SZKOLENIA BHP ON-LINE! Read More »