Żurawie wieżowe-nowe przepisy 2019!

Operator żurawia wieżowego to praca w szczególnie trudnych warunkach. Jego praca głównie opiera się na pracy na wysokości w zmiennych warunkach atmosferycznych, dodatkowo w wymuszonej pozycji ciała, hałasie często narażony na wibracje i niekorzystne czynniki środowiska pracy. Wszystko to sprawia, że operator żurawia wieżowego zmaga się ze znacznymi obciążeniami fizycznymi i psychicznymi.

Oczekiwania operatorów wobec udoskonalenia regulacji przepisów dbających o ich zdrowie i bezpieczeństwo były duże i w końcu znalazły odzwierciedlenie w rozporządzeniu które weszło w życie z dniem 26.02.2019r. Jest to rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z 22.10.2018r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy obsłudze żurawi wieżowych i szybko montujących.

W rozporządzeniu jasno określono jakie warunki musi spełniać osoba zatrudniona na stanowisku operatora żurawia, sygnalisty i hakowego:

 • wymóg ukończenia 18 lat
 • obowiązek posiadania aktualnego orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do wykonywania pracy na wymienionych stanowisk wydane przez lekarza medycyny pracy sprawującego profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pracownikami.
 • kandydat na operatora żurawia ma obowiązek posiadania zaświadczenia kwalifikacyjnego do obsługi żurawi uzyskanego na podstawie przepisów dotyczących trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych

Rozporządzenie rozdziela również funkcję operatora żurawia, sygnalisty hakowego na różne osoby.

Ponadto na pracodawcy ciąży obowiązek:

 • opracowania instrukcji bezpieczeństwa prac transportowych
 • opracowania procedury ewakuacji operatora żurawia z kabiny żurawia
 • zapoznania operatora żurawia, sygnalisty i hakowego z opracowaną instrukcją bezpieczeństwa prac transportowych oraz przez operatora żurawia z procedurą ewakuacji z kabiny żurawia
 • zapewnienie dla każdego żurawia książki dyżurów i prowadzenia jej przez operatora.

Nowe przepisy regulujące wyposażenie kabiny żurawia (przepisy zaczną obowiązywać od dnia 16.05.2019 r.)

Obowiązek wyposażenia kabiny żurawia w:

 • urządzenie umożliwiające odczytanie wartości temperatury w kabinie
 • urządzenie umożliwiające odczytanie prędkości wiatru na wysokości wysięgnika żurawia
 • urządzenie komunikacyjne umożliwiające operatorowi łączność z sygnalistą
 • odpowiednie oświetlenie na terenie pracy żurawia
 • sygnalizator dźwiękowy przeznaczony do ostrzegania przed zagrożeniami związanymi z przemieszczaniem ładunku
 • oświetlenie terenu pracy żurawia
 • zapewnienie łączności pomiędzy operatorem żurawia a sygnalistą
 • stosowanie przez sygnalistę i hakowego widocznych elementów odzieży lub wyposażenia pozwalających na odróżnienie tych osób od pozostałych pracowników
 • powinność montażu dźwigu (windy) lub zapewnienia innej drogi ułatwiającej dotarcie do stanowiska pracy przy żurawiach o wysokości powyżej 80 m. Zamiast dźwigu dopuszcza się w tym przypadku zastosowanie pomostu łączącego budynek z żurawiem, usytuowanego na wysokości co najmniej 80 m.

Zasadniczą kwestią określoną w nowym rozporządzeniu są czynności zabronione podczas obsługi żurawia, są to:

 • obsługa żurawia nie posiadającego ważnej decyzji zezwalającej na jego eksploatację
 • obsługę niesprawnego żurawia
 • obsługę żurawia związaną z pracami wielkowymiarowymi przy wietrze o prędkości w porywach powyżej 10 m/s, a w przypadku innych pracy przy wietrze o prędkości w porywach powyżej 15 m/s, chyba że producent określił w dokumentacji technicznej inne dopuszczalne wartości prędkości wiatru lub jego porywów
 • obsługę żurawia w warunkach atmosferycznych ograniczających widoczność, o zmroku lub w nocy bez dostatecznego oświetlenia zasięgu pracy żurawia
 • obsługę żurawia, jeżeli minimalna temperatura w kabinie żurawia jest niższa niż 18 stopni Celsjusza, a maksymalna nie wyższa niż 28 stopni Celsjusza
 • obsługę żurawia podczas wyładowań atmosferycznych
 • obsługę żurawia, jeżeli natężenie poziomu hałasu w kabinie żurawia przekracza 80 dB
 • pozostawienie po zakończonej pracy zawieszonych na haku żurawia ładunków, zawiesi i innego osprzętu
 • Czynności operatora żurawia wykonywane od czasy wejścia na żuraw do czasu zejścia z żurawia nie mogą być dłuższe niż 8 h/ dobę.

Rozporządzenie niewątpliwie przyczyni się do zapewnienia bezpiecznych warunków pracy oraz ułatwi egzekwowanie wymagań przez organy zajmujące się kontrolą i nadzorem w tym zakresie.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *