Odpowiedzialność, czyli czy BHP-owiec może zapłacić karę za pracodawcę?

 To, że pracodawca będzie podlegał karze grzywny w przypadku naruszeń praw pracownika wymienionych w Kodeksie Karnym jest jasne. Naruszenia te to między innymi:

 • pracodawca narusza przepisy o czasie pracy lub przepisy o uprawnieniach pracowników związanych z rodzicielstwem i zatrudnianiu młodocianych,
 • nie prowadzi dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akt osobowych pracowników
 • nie wypłaca w ustalonym terminie wynagrodzenia za pracę lub innego świadczenia przysługującego pracownikowi albo uprawnionemu do tego świadczenia członkowi rodziny pracownika
 • nie wydaje pracownikowi świadectwa pracy
 • bez zezwolenia właściwego inspektora pracy dopuszcza do wykonywania pracy lub innych zajęć zarobkowych przez dziecko do ukończenia przez nie 16 roku życia.
 • nie wykonuje w wyznaczonym terminie podlegającego wykonaniu nakazu organu Państwowej Inspekcji Pracy
 • utrudnia działalność organu Państwowej Inspekcji Pracy, w szczególności uniemożliwia prowadzenie wizytacji zakładu pracy lub nie udziela informacji niezbędnych do wykonywania jej zadań
 • i inne…

Wysokość takiej grzywny wynosi między 1000 a 30000 złotych. 

Kwota ta, będzie również dotyczyła osoby zajmującej się bezpieczeństwem pracy w zakładzie. Najczęściej będzie to specjalista lub technik BHP.  Taką sytuację dopuszcza Kodeks Pracy, a inspektorzy Państwowej Inspekcji Pracy coraz częściej wykorzystują i korzystają z tego zapisu. 
Odpowiedzialność administracyjną osób odpowiedzialnych za przestrzegania stanu bhp w zakładzie pracy określa art. 283 Kodeksu pracy

Przepis ten pozwala na wyciągnięcie konsekwencji za nieprzestrzeganie przepisów i zasad bhp wobec osoby, która:

 • jest faktycznie odpowiedzialna za stan bhp w firmie 
 • kieruje pracownikami lub innymi osobami fizycznymi i w ramach zadań pełni nadzór nad przestrzeganiem przepisów oraz zasad bhp.

Taka sama kara grzywny (przypomnijmy od 1000 do 30000 złotych) może obowiązywać osobę fizyczną, pracownika, który wbrew obowiązkowi:

 1. Dostarcza pracownikowi środki ochrony indywidualnej, które nie spełniają wymagań dotyczących oceny zgodności
 2. wyposaża stanowiska pracy w maszyny i inne urządzenia techniczne, które nie spełniają wymagań dotyczących oceny zgodności
 3. stosuje: 
  -materiały i procesy technologiczne bez uprzedniego ustalenia stopnia ich szkodliwości dla zdrowia pracowników i bez podjęcia odpowiednich środków profilaktycznych  
  -substancje chemiczne i ich mieszaniny nieoznakowane w sposób widoczny i umożliwiający ich identyfikację 
  -substancje niebezpieczne, mieszaniny niebezpieczne, substancje stwarzające zagrożenie lub mieszaniny stwarzające zagrożenie nieposiadające kart charakterystyki, a także opakowań zabezpieczających przed ich szkodliwym działaniem, pożarem lub wybuchem
 4. nie zawiadamia właściwego okręgowego inspektora pracy, prokuratora lub innego właściwego organu o śmiertelnym, ciężkim lub zbiorowym wypadku przy pracy oraz o każdym innym wypadku, który wywołał wymienione skutki, mającym związek z pracą,
  jeżeli może być uznany za wypadek przy pracy, nie zgłasza choroby zawodowej albo podejrzenia o taką chorobę, nie ujawnia wypadku przy pracy lub choroby zawodowej, albo przedstawia niezgodne z prawdą informacje, dowody lub dokumenty dotyczące takich wypadków i chorób.
 5. nie zapewnia, aby budowa lub przebudowa obiektu budowlanego albo jego części, w których przewiduje się pomieszczenia pracy, była wykonywana na podstawie projektów uwzględniających wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy

Karę tę można zastosować także wobec osoby, która:

 • nie wykonuje w wyznaczonym terminie podlegającego wykonaniu nakazu organu Państwowej Inspekcji Pracy;
 • utrudnia działalność organu Państwowej Inspekcji Pracy, w szczególności uniemożliwia prowadzenie
 • wizytacji zakładu pracy lub nie udziela informacji niezbędnych do wykonywania jej zadań;
 • bez zezwolenia właściwego inspektora pracy dopuszcza do wykonywania pracy lub innych zajęć zarobkowych przez dziecko do ukończenia przez nie 16 roku życia.

Warto wziąć pod uwagę ten zapis z Kodeksu Pracy, liczba ukaranych osób bezpośrednio odpowiedzialnych za stan BHP, a nie pracodawcy wciąż rośnie. 

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *